Porównania – Pożyczki, Kredyty, Ubezpieczenia, Lokaty
SORTBANK
Porównanie kredytów gotówkowych. Proszę podać kwotę kredytu, wybrać walutę określić okres kredytowania. W wynikach zostanie wyświetlona lista zawierająca pełne zestawienie kredytów gotówkowych spełniających wybrane kryteria. porównanie kredytów gotówkowych
Kwota kredytu PLN
Waluta kredytu
Rodzaj rat
Okres kredytowania miesiące
Zaawansowane opcje

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:


 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego,

 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu,

 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy.

Zakres ubezpieczenia OC:

 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (trigger).
 • Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:
  -przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
  -bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
  -podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.
 • Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zestawienie ubezpieczeń komunikacyjnych