Kredyt lub pożyczka w kilka minut!

ogłoszenia promowane

Kredyt lub Pożyczka?

Nawet do 150 000 zł. Nie trać czasu na szukanie lepszej oferty. Czas kredytowania nawet 90 rat. Także dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową.

Sprawdź to nie kosztuje Cię nic a możesz wiele zyskać. Wypełnij wniosek


Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:


 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego,

 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu,

 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy.

Zakres ubezpieczenia OC:

 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości (naturze) danego rodzaju stosunków.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (trigger).
 • Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:
  -przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
  -bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
  -podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.
 • Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zestawienie ubezpieczeń komunikacyjnych